AZ  ÖNKORMÁNYZAT

 

Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

 Vinár Község Önkormányzata
 
Az önkormányzat székhelye:
 9535 Vinár, Köztársaság u. 38.

Az önkormányzat elérhetősége:
Tel.: 06-89/342-230
e-mail.: vinar1@globonet.hu


A helyi önkormányzat - törvény keretei között - önállóan szabályozhatja, illetve egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat és hatáskörébe tartozó közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve a Bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.


Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testületet és szervei, a polgármester, a képviselő-testület hivatala látja el.

A települési önkormányzat képviselő-testületének törvények által előírt kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörei:
a./ Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében:
 - a településrendezés és településfejlesztés,
- az épített és természeti környezet védelme,
- a lakásgazdálkodás,
- a vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás,
- a köztemetők fenntartása,
- a helyi közutak és közterületek fenntartása,
- a helyi köztisztaság biztosítása,
- gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól,
- közreműködés az energia szolgáltatásban,
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
- gondoskodás az óvodai nevelésről, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról.
- a nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása,
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése.
- a közösségi tér biztosítása, a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása.
b./ Az önkormányzat köteles gondoskodni:
- az egészséges ivóvízellátásról,
- az óvodai nevelésről,
- az egészségügyi és szociális alapellátásról,
- közvilágításról,
- a helyi közutak és köztemető fenntartásáról,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről,
 
Az önkormányzat jogi személy.
Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő- testületet illetik meg.
A képviselő-testületet a polgármester képviseli.
   
A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az önkormányzati rendeletalkotás,
- az önkormányzat szervezetének és működésének meghatározása,
- a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás és felmentés,
- a helyi népszavazás kiírása,
- az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, a díszpolgári cím adományozása,
- a gazdasági program megállapítása és végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása,
- megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás,
- településrendezési terv jóváhagyása,
- hitel felvétele,
- kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása,
- önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
- intézmény, vállalkozás, gazdasági társaság alapítása,
- közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szobor állítása,
- eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál,
- felterjesztési jog gyakorlása,
- a népi ülnök megválasztása,
- állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha az általa nyújtott szolgáltatás a települést is érinti,
- amit a törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal,
 
A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre a helyi kisebbségi önkormányzat testületére a törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja.
E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.
A képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók.
 
A képviselő-testület tagjainak száma 5 fő.
A képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.
 
A képviselő-testület alakuló ülésén:
- a polgármester és a képviselők esküt tesznek.
- megválasztja az alpolgármestert
- meghatározza bizottságait, megválasztja a bizottságok tagjait
   
A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a./  a képviselő-testület tagjait,
b./ a képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal részt venni jogosult személyeket
- jegyzőt
- a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét
- a helyben működő pártok vezetőit
c./ A meghívásra okot adó napirendi pont tárgyalásához, a napirendi pont tárgyalásakor
- a tanácskozási joggal részt venni jogosult személyeket,
- az érintettet amennyiben meghívását törvény írja elő,
- azoknak a bizottságoknak a nem képviselő-testületi tagjait, amely bizottságokat a napirendi pont érinti,
- napirendi pontok előadóit,
- akiket meghívni a polgármester indokoltnak tart,
   
A képviselő-testület ülése nyilvános.
 
A képviselő-testület
a./ zárt ülést tart, választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor.
b./ zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeit sértené.
 
A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet. Tetszést vagy nem tetszést nem nyilváníthat, az ülés munkáját nem zavarhatja.
 
A napirendet a képviselő-testület állapítja meg.
 
A határozat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata
szükséges.
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazattal dönt:
a./ rendeletalkotás;
b./ szervezetének kialakítása és működésének meghatározása;
c./ törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;
d./ önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás;
e./ megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervhez való csatlakozás;
f./ intézmény, vállalat, gazdasági társaság alapítása;
g./ képviselő Ötv. 14. §. (2) bek. szerinti döntéshozatalból való kizárása;
h./ vagyonával való rendelkezés és az általa kiirt pályázat tárgyalásához zárt ülés elrendelése;
i./ a képviselő-testület hatáskörének átruházása;
j./ a képviselő-testület Ötv. 18. §. (3) bek. szerinti, megbízatása előtti feloszlatása;
k./ a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti Ötv. 33/C §. szerinti kereset benyújtása;
l./ a település másik megyéhez történő Ötv. 56. §. (9) bekezdés szerinti átcsatolásának kezdeményezése tárgyában..
 
Minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint felének egybehangzó szavazata szükséges.

A képviselő-testület akkor határozatképes ha az ülésen a települési képviselők több mint a fele jelen van.

A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Önkormányzati választás